Kovas

Членството в Националния клуб на слависта

Членството в Националния клуб на слависта е доброволно. Както е записано в устава, всеки, който споделя идеите на организацията и се задължава да спазва нейния устав може да стане нейн член.

При постъпване всеки кандидат-член подава молба по образец до председателя на НКС, и заплаща членския си внос. Необходима е и снимка (паспортен размер) за издаването на членската карта.

Членският внос е определен с решение на заседание на УС от 3 май 2001г. и е в размер на 12 лева за календарна година. Според взетото решение членовете ненавършили 18 години, както и тези надхвърлили 65 години към датата на постъпване, заплащат по 6 лева. Всички членове на НКС, живеещи извън гр. София заплащат по 6 лева годишен членски внос.

Всеки новоприет член получава членска карта, която му дава право на билети с преференциална стойност при домакинските мачове на представителния отбор на ПФК "Славия-1913", както и да се ползва с всички останали привилегии, произтичащи от членството в НКС.


Уеб Дизайн Xtreme Sutdio © Всички права запазени НКС 2014