Kovas

УСТАВ НА НАЦИОНАЛНИЯ КЛУБ НА СЛАВИСТА

УСТАВ
на
сдружение с нестопанска цел в частна полза

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА СЛАВИСТА

Изменен на заседание на Общото събрание, състояло се в гр.София на 20.12.2001г.

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут
чл.1 /1/ Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, независимо, надпартийно самоуправляващо се обединение на граждани и юридически лица, което представлява юридическо лице с нестопанска цел, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица и Устава.
/2/ Националният клуб на слависта е обединител на действащите до деня на учредяването му идейни сдружения:

1.Клуб на слависта - първата българска организация от този тип основана 1986г.;
2.Клуб на младия славист, учреден през 1991г.;
3.Клуб на ветерана, учреден през 1997г.

/3/ В клуба могат да се формират секции на териториална основа, по възрастов признак или по видове спорт. Секциите не са юридически лица.
/4/ В клуба могат да се формират и регионални клубове на Слависта.
/5/ Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.
/6/ Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството.
/7/ Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

Наименование
чл.2. /1/ Наименованието на сдружението е: " НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА СЛАВИСТА".
/2/ Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда в който е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.
/3/ Наименованието на Регионалните Клубове на слависта се образува като към наименованието им се добавя и указание за населеното място, където е седалището на Регионалния клуб.

Седалище и адрес на управление
Чл.3 /1/ Седалището и адреса на управление на сдружението е: гр.София, община "Красно село", бул. Цар Борис III №128.
/2/ Клубът има емблема, значка и печат и неговото име не подлежи на промяна.

Срок
Чл.4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност на сдружението
Чл.5. Сдружението осъществява дейност в частна полза на всички свои членове.

Предметът на дейност е: представителство, гаранция и защита интересите на всички Слависти; популяризиране и развитие на Славистката традиция; усъвършенствуване на спорта на всички нива, възрасти и пол, участие със свои представители във всички възможни спортни структури; участие във вътрешни и международни спортни форуми, семинари и конференции; популяризиране достиженията на своите треньори, състезатели и отбори на всякакво ниво; сътрудничество и съвместна дейност при надлежните условия за това с правителствени и неправителствени организации работещи по проблемите на спорта, както и всяка дейност във връзка с осъществяване на основните цели на сдружението.

Основни цели на сдружението
чл.6. Основни цели на сдружението са:
/1/ Възкресяване ценностите на Славистката традиция и "Славия" да бъде утвърждавана в челните места на националната спортна култура.
/2/ Да бъде духовен мост между миналото, настоящето и бъдещето на всички видове спорт и всички привърженици, практикуващи под егидата на "Славия"

Средства за постигане на целите на сдружението
Чл.7. Средствата за постигане на целите на сдружението
/1/ Периодични срещи на клубните членове с ръководители, треньори и състезатели, действащи под името на "Славия";
/2/ Провеждане на лекции, беседи, дискусии, прожекции и срещи по различни поводи с изтъкнати представители на "Славия" или със слависти - видни общественици и културни дейци;
/3/ Събиране и систематизация на документи, снимки, киноленти, публикации и други материали от историята на "Славия";
/4/ Оформяне на общ музей на "Славия", като за целта се издирят и намиращите се в неизвестност завоювани купи и други спортни отличия;
/5/ Чествувания на клубни и лични годишнини и юбилеи;
/6/ Отзоваване за доброволен труд от общ характер при призив на определен славист или спортен клуб;
/7/ Организиране на екскурзии по повод спортни състезания и турнири у нас и в чужбина;
/8/ Вписване и постоянно обогатяване на цялостната информация за дейността на клуба в Интернет;
/9/ Полагане специални грижи към младите привърженици за възвръщане образцово поведение на славистката публика;
/10/ Дългосрочна стратегия за овладяване на по-голямо пространство в медиите;
/11/ Връщане към гражданска активност на ветерани, които поради материални, социални и здравни причини са застрашени от самочувствието на непотребни хора;
/12/ Взаимодействие със сродни по цели клубове в страната и чужбина;
/13/ Привличане и приемане за членове на клуба състезатели-ветерани, бивши служители и настоящи привърженици, без оглед на политически, етнически или религиозни отлики.
/14/ Издаване на специализиран вестник.

II.ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ


Членски правя и задължения
чл.8. Членуването в Националния клуб на слависта е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица.
/1/ Член на Клуба може да бъде всяко пълнолетно лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия Устав и плаща редовно членски внос. Ненавършилите пълнолетие лица се представляват от техните законни представители.
/2/ Член на Клуба може да бъде и всяко юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия Устав и плаща редовно членски внос.
/3/ За членове на клуба се приемат състезатели-ветерани, бивши служители и настоящи привърженици, без оглед на политически, етнически или религиозни отлики. Не съществуват ограничения по географски признак, така че до членство могат да бъдат допускани жители от цялата страна и поданици на други държави.

чл.9. Всеки член на клуба има право:
1. да участвува в дейността на клуба и да се ползва от нея;
2. да участва в работата на Общото събрание;
3. да избира и да бъде избиран в органите на управление на сдружението;
4. да внася за обсъждане всякакви въпроси, свързани с развитието на клуба;
5. да бъде информиран за дейността на сдружението;
6. да напуска доброволно клуба.

чл.10. Всеки член на клуба е задължен:
1. да заплаща редовно членския си внос;
2. да спазва Устава на сдружението и да съдейства за постигане на неговите цели;
3. да изпълнява решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
4. да не използва членството си за цели, противоречащи на устава.

чл.11. /1/ Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.
/2/ Упражняването на членски права може да бъде предоставено на друго лице, чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Придобиване на членство
чл.12. /1/ Приемането на нови членове става от Управителния съвет, чрез писмена молба подадена до него.
/2/ Новоприетите членове се записват в книгата на членовете с техния адрес, данни от лична карта, ЕГН, в която книга първоначално са вписани членовете - учредители.

Прекратяване на членство
чл.13. /1/ Членството се прекратява:
1.с едностранно волеизявление до сдружението;
2. със смъртта или поставяне под пълно запрещение;
3. с изключване;
4. с прекратяване на юридическото лице - член на сдружението;
5. при отпадане.
/2/ Всеки член може да напусне Клуба, стига това действие да не противоречи на действащото законодателство. Искането за освобождаване от членство следва да бъде отправено до председателя на Управителния съвет в писмена форма.
/3/ Решението за изключване се взема от Управителния съвет на сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на Сдружението в 3 дневен срок от постановяването му, чрез Управителния съвет.
/4/ Отпадане на членството е налице, когато има системно невнасяне на членски внос и неучастие в дейността на клуба. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

IІІ. ИМУЩЕСТВО

Имущество
чл.14. /1/ Имуществото на клуба се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.
/2/ Клуба има бюджет, собствено счетоводство и банкова сметка в лева и валута.

Източници на средства на сдружението
чл.15. /1/ Сдружението набира средства от:
1. членски внос;
2. държавни и обществени органи и организации;
3. спонсори /физически и юридически лица/;
4. дарения.
5. Стопанска дейност, като издаване на специализиран вестник, продажба на артикули на Клуба и др.
/2/ Сдружението, чрез Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

Стопанска дейност
чл.16. /1/ Сдружението ще извършва рекламна, разпространителска и търговско-стопанска дейност, свързана с основния му предмет на дейност и основните цели на сдружението.
/2/ Извършената стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.
/3/ Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.

ІV. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на сдружението
чл.17. Органи на сдружението са:
1. Общото събрание (ОС);
2. Управителния съвет (УС);
3. Контролен съвет (КС).

Състав на Общото събрание
чл.18. В Общото събрание участват всички членове на сдружението.
Членовете на сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител.

Представителство
чл. 19. /1/ Членовете юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.
/2/ Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.
/3/ Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието и са нотариално заверени.
/4/ Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.
/5/ Пълномощниците нямат право да представляват повече от един член на Общото събрание.

Компетентност на Общото събрание
чл.20. Общото събрание:
1.приема, изменя и допълва устава;
2. одобрява други вътрешни актове;
3. определя броя на членовете на Управителния съвет и Контролния съвет;
4. избира и освобождава членовете на Управителния и Контролния съвет;
5.приема и изключва членове;
6. преобразува и прекратява сдружението;
7. избира и освобождава Председател на Управителния съвет;
8. приема програмата и отчета на Управителния съвет за едногодишната дейност и баланса, след изслушване доклад на Контролния съвет;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност;
10. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;
11. взема решение за участие в други организации;
12. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;
13. приема бюджета на сдружението;
14. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
15. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на
закона и Устава на сдружението;
16. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.
17. взема решения по всички въпроси за дейността на Националния клуб на слависта.

Провеждане на Общо събрание
чл.21. /1/ Общото събрание се провежда най - малко веднъж годишно - редовно Общо събрание.
/2/ Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет - извънредно Общо събрание.


Свикване на Общото събрание
чл.22. /1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива, по искане на Контролния съвет или по искане на 1/3 /една трета/ от членовете на клуба.
/2/ Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
/3/ Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник" и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението.
/4/ Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
/5/ Времето от публикуване на съобщението до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.
/6/ Общото събрание не може да вземе решение по въпроси, които предварително не са включени в дневния ред.

Кворум
Чл.23. /1/ Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно независимо от броя на делегатите.
/2/ Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях и се заверява от председателя и секретаря на събранието.
/3/ Когато общия брой на клубните членове надхвърли 300 души, Управителният съвет определя делегатски квоти за отделните Регионални клубове и секции, съобразно тяхната численост. Управителният съвет взима решение и по начина за избиране на делегатите от секциите.

Право на глас
Чл.24. /1/Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
/2/ Член или негов представител не може да участва в гласуването за:
1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.
3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.

Мнозинство
Чл. 25. /1/ Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.
/2/ За решенията по чл. 20, т. 1 и т. 6 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.


Решения
Чл. 26. /1/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Протокол
Чл. 27. /1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол, според изискванията на закона.
/2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
/3/ Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Управителен съвет
чл.28./1/ Сдружението се управлява от Управителен съвет, а се представлява от Председател на Управителния съвет и от двама Заместник-Председатели.
/2/ Членовете на УС се избират от Общото събрание.
/3/ Управителния съвет се състои от 5 до 7 члена и се избира за срок от една година. След изтичане на мандата на стария УС той продължава да изпълнява функциите си до избиране на нов.
/4/ Членовете на УС могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Права и задължения на Управителния съвет
чл.29. Управителния съвет избира Председател и двама Заместник-председатели от своите членове;
чл.30. Управителния съвет:
1. свиква Общото събрание;
2. ръководи работата на Клуба между общите събрания;
3. определя обема на представителната власт на своите членове;
4. приема правила за работата си;
5. уведомява незабавно Председателя на Контролния съвет за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за клуба;
6. взема решения за изключване на членове на Клуба, които нарушават устава и решенията на ръководните органи. Решението се взима с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите.
7. определя размера на членския внос.
8. извършва оперативното ръководство на дейността на сдружението.
9. взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем
10. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението.
11. взема решение за откриване и закриване на Регионални клубове и секции.
12. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос
13. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
14. обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.


Кворум и мнозинство
чл.31. /1/ Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в чл. 30, т.11 от Устава, които се вземат с мнозинство от всички членове.
/3/ Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

Отговорност на членовете на Управителния съвет
чл. 32. /1/ Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението и дават гаранция за своето управление, след 6 шест месечен срок от възникването му.
/2/ Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Председател на Управителния съвет
чл. 33. /1/ Председателят на УС има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на сдружението, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

Заместник Председателите на Управителния съвет
чл.34. /1/ Заместник - председателите на УС, подпомагат дейността на Председателя на УС, като заедно с него осъществяват оперативното ръководство на Клуба.
/2/ Председателят и Заместник-председателите на УС, представляват дружеството заедно и поотделно.

Контролен съвет
чл.35. /1/ Контролният съвет на сдружението се избира от Общото събрание.
/2/ Първоначално избраният Контролен съвет се състои от три члена, които се избират за срок от три години.
/3/ Всеки следващ Контролен съвет е с мандат от една година.

Правомощия на Контролния съвет
чл.36.Контролния съвет:
1.проверява дейността на клуба и отчита своята работа пред ОС. Неговите членове могат да присъстват на заседанията на УС с право на съвещателен глас;
2.приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател от своите членове;
3.Контролния съвет има право по всяко време да поиска от УС да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга клуба.
4. Председателят на КС, свиква заседанията на КС по свой почин, както и по искане на членовете на КС или на членовете на УС;


V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

чл.37. Съгласно разпоредбите на Закона за Счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за достоверност и своевременност.

Дивиденти
чл.38. Сдружението не разпределя печалба.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КЛУБА

Основания за прекратяване
чл. 39. Дружеството се прекратява:
1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи;

VII. ЛИКВИДАЦИЯ

чл. 40. /1/ При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.
/2/ Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от друго лице определено от него. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.
/3/ Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя от Управителния съвет.
/4/ Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл. 41. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
чл. 42. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият устав с измененията и допълненията е приет и подписан на Общо събрание на учредителите на Националния клуб на слависта, състояло се на 20 /двадесети/ декември 2001г.


Уеб Дизайн Xtreme Sutdio © Всички права запазени НКС 2014